ಸಂಪರ್ಕ

iicಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ನಂ. 52, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಆರ್.‍ ಟಿ. ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560032

ದೂರವಾಣಿ: 8867610000

ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ಕರೆಗಾಗಿ: 18002000787

islamimahiti@gmail.com

Add Comment